وظیفه اصلی کلیه کارکنان مجموعه تهران ثبت، انجام خدمات مورد نیاز مشتریان به بهترین شیوه ممکن، پاسخ‌دهی مناسب، مشاوره صحیح و انجام صحیح کارها، می‌باشد. لطفا همان‌طور که سایر مشتریان تهران ثبت، ما را از نظرات و انتقادات خود مطلع ساخته‌اند، شما نیز این مسیر را ادامه داده تا هم بر کیفیت خدمات ما افزوده شده و هم اینکه فرایندهای داخلی، مبتنی بر نیاز شما توسعه یابند.

در نظر داشته باشید که تهران ثبت با استفاده از قوی‌ترین اتوماسیون اختصاصی امور ثبت شرکت‌ها نیز در پایان هر تماس از شما تقاضای ثبت امتیاز به مشاوران و پاسخ‌گویان را دارد.