ثبت شرکت مهندسی مشاور

به مجموعه افراد حقیقی و حقوقی که کار نظارت بر پروژه و مشاوره را برعهده دارند مهندسین مشاور گفته می شود. بسیاری از افراد که در رشته مهندسی به تحصیل پرداخته اند در عرصه شغلی به ثبت شرکت مهندسی مشاور می پردازند. زیرا این شغل در ایران و خارج از کشور دارای اهمیت فراوانی می باشد و یکی از پر درآمدترین کسب و کار ها می باشد. شرکت مهندسی مشاور در عرصه های متفاوتی مانند مهندسی رودخانه، محیط زیست، شبکه آبرسانی، طراحی و ساخت سد و ساختمان و … فعالیت دارد. همانگونه که از نام این نوع شرکت مشخص است بیشترین فعالیت مهندسی مشاور در عرصه مشاور و نظارت پروژه می باشد و در امور اجرایی دخالتی ندارند. ثبت شرکت مهندسی مشاور مانند دیگر شرکت ها می باشد اما در دو مورد ثبت شرکت مهندسی مشاور با دیگر شرکت ها تفاوت دارد. اولین و اساسی ترین آن موضوع شرکت می باشد و دومین مورد در نام این نوع شرکت می باشد.

ثبت شرکت مهندسی مشاور ثبت شرکت مهندسی مشاور ثبت شرکت مهندسی مشاور 11 1

ثبت شرکت مهندسی مشاور

حال به توضیح هر یک می پردازیم:
موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه بصورت مشاوره نصب، راه اندازی و اجرای نظارت بیان شده است. در شرکت های مهندسی می توان قبل از نام شرکت از واژه هایی نظیر مهندسی ، فنی مهندسی ، گروه مهندسین یا مهندسین استفاده نمود. که کاربرد هر یک از این واژه ها نیازمند ارائه مدارک جداگانه ای است . لزومی به ارائه مدرک در صورتی که در نام شرکت از واژه مهندسی استفاده نشود، نمی باشد.

مهندسی و فنی مهندسی: یکی از سهامداران شرکت مهندسی مشاور باید دارای مدرک مهندسی و یا فنی مهندسی باشد. این مدرک را باید برای ثبت شرکت مهندسی مشاور به سازمان مربوطه ارائه دهد. هنگام نام گذاری شرکت واژه مهندسی و یا فنی مهندسی در ابتدا و یا در انتها نام شرکت باید قرار بگیرد.
مهندسین: بیش از یک نفر از سهامداران شرکت مهندسی مشاور باید دارای مدرک مهندسی باشند. این مدارک را برای ثبت شرکت باید به سازمان مربوطه ارائه دهند. هنگام نام گذاری شرکت واژه مهندسین می توان در ابتدا و یا انتها نام شرکت قرار بگیرد.
گروه مهندسین: کلیه ی سهامداران شرکت مهندسی مشاور باید دارای مدرک مهندسی باشند. این مدارک را برای ثبت شرکت باید به سازمان مربوطه ارائه دهند. هنگام نام گذاری شرکت، واژه گروه مهندسین را می توان در ابتدا و یا در انتها نام شرکت قرار بگیرد.

ثبت شرکت مهندسی مشاور ثبت شرکت مهندسی مشاور ثبت شرکت مهندسی مشاور 1 1

ثبت شرکت مهندسی مشاور

مدارک لازم برای ثبت شرکت مهندسی مشاور  به شکل سهامی خاص به شرح زیر است :
• کپی شناسنامه و کارت ملی برای تمامی اعضاء که در حال فعالیت می باشند.
• کپی اقرارنامه به همراه امضاء سهامداران
• گواهی عدم سوء پیشینه
• اخذ مجوز، زمانی که عنوان مربوطه نیاز به اخذ مجوز را داشته باشد.
• زمانی که امور توسط وکیل انجام می شود باید وکالتنامه ای را تنظیم نمایند.
یکی از بهترین راه ها برای بالا رفتن اعتبار شرکت مهندسی مشاور، اخذ رتبه برای شرکت است. با اخذ رتبه مشاور، مشتریان از صلاحیت مشاور از سوی سازمان اطمینان حاصل می نمایند. جهت رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر کارکنان مهندسی امکانات فنی شرکت را نیز مورد بررسی قرار می دهند . این نوع شرکت در سه پایه رتبه بندی می شود که رتبه 1 بالاترین رتبه و رتبه 3 پایین ترین رتبه می باشد.
ثبت شرکت مهندسی مشاور در سه قالب شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت های سهامی خاص و شرکت های تضامنی در سازمان های مربوط به ثبت می رسند. هر یک از سهامداران با در نظر گرفتن نوع شراکت و میزان سهام تصمیم به ثبت شرکت به یکی از این سه روش می پردازند. برای آشنایی این سه قالب به شرح هریک بطور جداگانه می پردازیم:

ثبت شرکت مهندسی مشاور ثبت شرکت مهندسی مشاور ثبت شرکت مهندسی مشاور 2 2

ثبت شرکت مهندسی مشاور

ثبت شرکت مهندسی مشاور در قالب مسئولیت محدود: شرکتی است که برای امور تجاری تشکیل می شود. سرمایه به سهام تبدیل نشده و شرکاء به میزان سرمایه خود در شرکت دارای مسئولیت هستند.
شرایط لازم برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود به شرح زیر است :
• حداقل از دو نفر عضو تشکیل شده باشد.
• دارای سرمایه اولیه به مبلغ یک میلیون ریال باشد.
• برای پرداخت کل سرمایه باید تعهد دهد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت مهندسی مشاور بامسئولیت محدود به شرح زیر است :
• کپی شناسنامه و کارت ملی برای تمامی اعضاء که در حال فعالیت می باشند.
• گواهی عدم سوء پیشینه
• کپی اقرارنامه به همراه امضاء سهامداران
• دو نسخه فرم تقاضانامه به همراه امضاء سهامداران
• دو نسخه فرم اساسنامه به همراه امضاء سهامداران
• اخذ مجوز، زمانی که عنوان مربوطه نیاز به اخذ مجوز را داشته باشد.

ثبت شرکت مهندسی مشاور ثبت شرکت مهندسی مشاور ثبت شرکت مهندسی مشاور 5 1

ثبت شرکت مهندسی مشاور

ثبت شرکت مهندسی مشاور در قالب سهامی خاص: سرمایه شرکاء به سهام تقسیم شده و میزان مسئولیت شرکاء به سهامشان در شرکت بستگی دارد.
شرایط لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص به شرح زیر است :
• حداقل از سه عضو تشکیل شود.
• دارای دو بازرس باشد (باید جزء سهامداران نباشد و با مدیر عامل نسبت فامیلی نداشته باشد)
• در ابتدا 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت باید پرداخت شود.
• حداقل سرمایه یک میلیون ریال است.

ثبت شرکت مهندسی مشاور در قالب تضامنی: بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. زمانی که سرمایه شرکت برای قروض کافی نباشد سهامداران موظفند که به پرداخت قروض بپردازند. حداقل یکی از اسم های شرکا در نام شرکت وجود دارد. این نوع شرکت حداقل به وسیله یک مدیر اداره می شود. سرمایه در شرکت تضامنی، هم می تواند وجه نقد و هم غیر نقد باشد اما توصیه می شود که سرمایه نقدی باشد چون کم تر به مشکل برخورد می کند. برای ثبت شرکت تضامنی باید شرکتنامه ای تنظیم شود و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود. در تنظیم نامه شرکت نام شرکت، نوع شرکت، موضوع شرکت و مرکز اصلی شرکت باید ذکر شده باشد.

جدید
دیدگاه
برچسب ها