اپلیکیشن ثبت شرکت

تغییر موضوع شرکت

در بدو تاسیس هر شرکتی، مجموعه فعالیت‌ها و موضوعاتی برای آن در نظر گرفته می‌شود، اما در طی زمان بنا به شرایط، ممکن است که نیاز به اعمال تغییراتی در زمینه‌های فعالیت ضروری باشد تا بتوان در مناقصه‌ها با موضوعات مرتبط و یا اخذ کارهای مختلف شرکت کرد و یا به دلیل ناآگاهی مشاوران ثبت شرکت، ممکن است که دچار تحمیل هزینه‌های قانونی بی مورد به دلیل تعدد زمینه‌های فعالیت شوید که با کاهش و اعمال تغییر، می‌توان این مهم را تعدیل کرد.

pdf-icon-64x64

دانلود PDF این مطلب