اپلیکیشن ثبت شرکت

اخذ کد اقتصادی

کلیه شرکتها و ارگان های دولتی وخصوصی می‌بایست یک کداقتصادی برای مشخص ساختن ورهگیری عملکردهای مالی اعم از خرید، فروش و خدمات در فاکتورهای صادره از شرکت داشته باشند. فعالیتهای اقتصادی از طرق گوناگون انجام می‌شود حمایت از این فعالیتها مستلزم شناختن افراد فعال در این زمینه می باشد. یکی از راههای شناساندن اخذ کداقتصادی است ، که به دنبال آن کارت اقتصادی برای متقاضی صادر می‌گردد.

pdf-icon-64x64

دانلود PDF این مطلب