اپلیکیشن ثبت شرکت

ثبت ایده و اختراع

اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن حل می نماید.

pdf-icon-64x64

دانلود PDF این مطلب