UA-86897223-1

5 نکته طلایی مالیاتی که مشاغل و شرکت‌ها می‌بایست از آن اطلاع داشته باشند

چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات هستند؟

عدم آگاهی از قوانین مالیاتی، از عمده‌ترین مشکلات در کسب و کارها می‌باشد که می‌تواند عواقب بدی به همراه داشته باشد. در صورتیکه مودیان از قوانین مرتبط با مالیات‌های مستقیم آگاهی داشته باشند، ضمن عمل کردن به وظایف قانونی خود، از پرداخت جریمه‌هایی که از سوی قانونگذار وضع می‌شود، به دور خواهد بود.


چطور مشمول جرایم مالیات عملکرد می‌شوید؟

پرداخت مالیات پس از سر رسید مقرر، عدم تسلیم اظهارنامه، کتمان درآمد یا اظهار هزینه‌های غیر واقعی در اظهارنامه تسلیمی، عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر، عدم تسلیم فهرست دریافت کنندگان حقوق ظرف مهلت مقرر، عدم پرداخت مالیات حقوق و مالیات تکلیفی در زمان مقرر، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله، عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده و قراردادها در سامانه در مهلت مقرر. در صورتیکه مالیات عملکرد یا ارزش افزوده پرداخت نشود یا مدیر عامل یا مدیران صاحب امضا شرکت در دسترس نباشد یا ابلاغیه به مدیر عامل واصل شود، اما اقدام اجرایی در خصوص پرداخت بدهی‌ها بعمل نیاید، پرونده به اداره وصول مطالبات ارجاع می‌گردد. این موارد مشمول مسدود شدن کلیه حساب‌های بانکی و ممنوع الخروجی می‌گردد.


چطور مشمول جرایم مالیات ارزش افزوده می‌شوید؟

عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر، عدم صدور صورتحساب، عدم درج قیمت در صورتحساب طبق نمونه، عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی، عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک، تاخیر در پرداخت مالیات ارزش افزوده. در صورتیکه مالیات عملکرد یا ارزش افزوده پرداخت نشود یا مدیر عامل یا مدیران صاحب امضا شرکت در دسترس نباشد یا ابلاغیه به مدیر عامل واصل شود، اما اقدام اجرایی در خصوص پرداخت بدهی‌ها بعمل نیاید، پرونده به اداره وصول مطالبات ارجاع می‌گردد. این موارد مشمول مسدود شدن کلیه حساب‌های بانکی و ممنوع الخروجی می‌گردد.


چه کسانی مشمول تشویقات مالیاتی خواهند شد؟

مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت، مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد، ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند، طبق ماده ۲۳۹ ق.م.م، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام نمایند.


مالیات اتفاقی چیست و آیا مشمول آن می‌شوید؟

مالیات اتفاقی برای افزایش ثروتی است که ناشی از فعالیت اقتصادی نبوده و بصورت اتفاقی بدست آمده باشد. بعنوان مثال یک نفر چند خودرو یا چند ملک داشته که ارزش آنها در یک بازه زمانی یکسان باشد. اما طی زمانی خاص، ارزش خودرو چند برابر شده و قیمت ملک ثابت باشد. یعنی کسی که مالک خودرو است، صاحب ثروت بیشتری می‌شود.تهران ثبت